Jaarverslag

Jaarverslag 
Stichting WERELDDELEN 2017

1. Naam: 
Stichting WereldDelen

2. RSIN nummer 

8104 09653 

KVK nummer

41179713

3. Contactgegevens:

Stichting WereldDelen
JP Coenstraat 72
5018 CT Tilburg

Postadres
 
Postbus 709
5000 AS Tilburg

Tel. 013 5359953
E-mail: werelddelen@werelddelen.nl

4. Bestuurssamenstelling

J. Vugts voorzitter
J. Habets, secretaris
L. Donjacour, penningmeester

5. Beleidsplan Stichting WereldDelen
 
i. De werkzaamheden van de Stichting WereldDelen
Om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken worden de volgende activiteiten ondernomen.
a. Drie maal per jaar wordt het tijdschrift ‘Werelddelen’ uitgegeven, waarin een interview met deskundigen op het terrein van honger en armoede in de breedste zin, een analyse van deelproblemen en attendering op bijzondere initiatieven van personen en organisaties. 
b. Het propageren van de Wereldmaaltijd, een berekening, gebaseerd op de productiecijfers van de FAO, van de hoeveelheid voedsel, die per persoon per dag wordt geproduceerd en waaruit blijkt, dat er genoeg voedsel is voor iedereen, een concept waarbij discussie over het wereldvoedselvraagstuk centraal staat. De Wereldmaaltijd wordt ondersteund door een informatiemap ‘De wereld op ons bord’ en het boekje ‘De Wereld achter ons voedsel’.
c. Het bijdragen aan de discussies over honger en de wereldvoedselsituatie door het geven van lezingen en presentaties.
d. Het ontwikkelen van informatiemateriaal.
e. Het verkopen van boeken en brochures.
f. Het onderhouden van 2 websites.
g. Het in stand houden en uitbreiden van een netwerk van verwante organisaties.

ii. Fondsenwerving 
De Stichting WereldDelen kan bestaan dankzij:
a. giften en donaties van particulieren.
b. verkoop van materiaal.

6. Beloningsbeleid

Op dit moment wordt de Stichting WereldDelen bestuurd door drie onbezoldigde actieve bestuursleden.

7. Doelstelling en uitvoering van het beleid

De stichting WereldDelen stelt zich tot doel aandacht voor en discussie over honger en armoede in de wereld te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door het uitgeven van het blad Werelddelen, boeken en ander voorlichtingsmateriaal, het stimuleren van de discussie over het wereldvoedselvraagstuk en het organiseren van Wereldmaaltijden. 

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

A. Producties  

WereldDelen 64
Eilanden van hoop (Mei 2017)
- Van verdeeldheid naar herverdeling - John Habets
- Eilanden van hoop - interview met historica en journaliste Tine Hens
- Heerlijk gezond voedsel van eigen grond
- We gebruiken meer dan de Aarde kan opbrengen
- Poster ecologische voeding

WereldDelen 65
De voedseltransitie (December 2017)
- Vrede en verbondenheid - John Habets
- Een eerlijke voedselketen voor iedereen - interview met Sandra van Kampen
- Atlanta: model voor stedelijke vernieuwing
- Wij oogsten hier geluk

Nieuwe Wereldmaaltijdplacemats

B. Voorlichting

Lezingen en PowerPointpresentaties over de Wereldmaaltijd. Nieuwsartikelen over het wereldvoedselvraagstuk en informatie over De Wereldmaaltijd via de websites: www.werelddelen.nl en www.wereldmaaltijd.nl 
Verspreiding en verkoop van materialen van Wervel (Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw) en publicaties van Dirk Barrez; onderzoeksjournalist en medeoprichter van DeWereldmorgen.be 

9. Financiële verantwoording 2017
(alle bedragen in Euro’s)


Inkomsten                                                     Uitgaven
Giften                              6.230,55               Kantoorkosten                      2.133,04
Verkoop materiaal           3.563,95               Producties                             1.825,86
                                                                    Salariskosten                            807,97
                                                                         Diversen                              229,75
                                                                 
Totaal                             
9.794,50              Totaal                                   4.996,62 
                                                           
Positief saldo                    4.797,88