WereldDelen
NIEUWSKWARTAALBLADDE WERELDMAALTIJD PUBLIKATIESBESTELLINKS CONTACT
JAARVERSLAG

Steun het werk van stichting WereldDelen Giro: NL75INGB0004373079
of bestel een set van 5 prachtige wenskaarten. Meer informatie HIER

BESTEL een gratis kennismakingsexemplaar van het blad WereldDelen
Bereken je VOEDSELVOETAFDRUK

Bekijk HIER een voorbeeld van de nieuwe WERELDMAALTIJDPLACEMATSVoor meer informatie:Voor meer informatie:


Voor meer informatie:


Voor meer informatie:


Bij gelegenheid van haar 25 jarig bestaan heeft Stichting Werelddelen samen met uitgeverij Jan van Arkel een boek uitgebracht met 11 inspirerende interviews.

Voor meer informatie:

DE VOEDSELPARADOX
Over grootschalige honger in een wereld die (meer dan) genoeg voedsel produceert

In dit boek nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de lezer mee naar de wereld van DE VOEDSELPARADOX.
De wereld waarin zowel sprake is van grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor zelfs een groeiende wereldbevolking.

DE VOEDSELPARADOX schetst contouren van een wereld waarin voedsel voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling wordt tegengegaan. Een wereld waarin meer aandacht is voor toegang tot land en voedsel voor de allerarmsten, de ontwikkeling van lokale voedselvoorzieningen en gemeenschapszin.

Voor meer informatie:DE WERELD OP ONS BORD

op zoek naar eerlijk voedsel voor iedereen

In DE WERELD OP ONS BORD wordt het wereldvoedselvraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Aan de orde komen ondermeer:
- De wereldvoedselproductie
- De opmerkelijke rol van vlees, vis en soja
- De ongeziene neveneffecten van biobrandstoffen
- Hoe voedsel is ingebed in het vrije marktsysteem
- De druk op lokale voedselvoorziening
- De werkelijke prijs van voedsel
- Verborgen kosten voor de consument en grenzen die systematisch worden overschreden. Deze aspecten worden met elkaar in samenhang gebracht en gerelateerd aan
het recht op voedsel.

Voor meer informatie
:

Genoeg voor iedereen

De mensheid beschikt
over genoeg kennis, technische middelen en financiŽle mogelijkheden om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen garanderen. Om dit te illustreren heeft Stichting WereldDelen De Wereldmaaltijd berekend. De Wereldmaaltijd is de hoeveelheid voedsel die iedere wereldburger elke dag zou kunnen eten als de huidige wereldvoedselproductie eerlijk verdeeld zou worden.

Het voorzien in de basisbehoeften van een groeiende wereldbevolking, de zorg voor het milieu en het bevorderen van vrede en veiligheid is een taak van elk land in de wereld en van alle landen samen. Oplossingen zullen echter niet alleen van overheden moeten komen; ook maatschappelijke organisaties, producenten en consumenten delen in de verantwoordelijkheid. Persoonlijke betrokkenheid vormt de basis voor verandering. Als genoeg mensen aandringen op een rechtvaardigere verdeling, zullen politici en andere beleidsmakers de benodigde veranderingen doorvoeren, die kunnen leiden tot een wereld waarin niemand gebrek heeft en waarin ontplooiingskansen ontstaan voor iedereen.

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan

805 miljoen mensen zijn chronisch ondervoed, meer dan 1,22 miljard mensen moeten rondkomen van 1,25 dollar per dag. (0,95 eurocent)

.
E
xtreme armoede en ongelijkheid vormen grote bedreigingen voor de cohesie van een samenleving. De meeste politici zijn zich er dan ook van bewust dat al te grote tegenstellingen in een land de binnenlandse vrede, de politieke stabiliteit en de persoonlijke veiligheid van burgers in gevaar brengen. Vandaar dat men in veel landen structuren heeft ontwikkeld om al te grote verschillen te voorkomen en om in de meest elementaire behoeften van de allerarmsten te voorzien. Diezelfde logica zou men ook op wereldschaal moeten toepassen. Maar voor de wereld als geheel bestaan dergelijke structuren nog niet.

Kiezen voor delen


Stichting WereldDelen wil een stem geven aan iedereen die vindt dat een wereld zonder honger realiteit moet en kan worden. De rechten, het welzijn en de problemen van de allerarmsten dienen de hoogste prioriteit te krijgen op de nationale en internationale agenda's.
Stichting WereldDelen pleit daarom voor een aanpassing van structuren en een mentaliteitsverandering, waarbij een wereld zonder honger het uitgangspunt wordt; waarin de rechten van de zwakkere als vanzelfsprekend ingebouwd zijn en zorg vooraf in de plaats komt van reageren en herstellen achteraf.
Voor meer informatie:
Voor meer informatie:


Voor meer informatie:In het kader van de campagne
'Denk globaal,
eet lokaal'

verspreidt Wervel, de Belgische 'Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw',
een poster met de boodschap
'De appel valt
ver van de boom.

De poster spoort mensen aan om lokale producten te eten.
Via stichting WereldDelen kunt u tegen verzendkosten
exemplaren op A3-formaat bestellen.